Fairyland for all

Children’s Fairyland is for everyone!

We are dedicated to equity and inclusion. We welcome all children and families to experience the magic and storytelling with our new program, Fairyland for All. Visitors who have EBT, SNAP/CalFresh, BIC or WIC cards now enter the park with a $5 per person admission, for up to 8 individuals per household. Cardholding visitors begin collecting rewards towards a free Fairy Gates membership on the first visit, and can access a year long membership as early as their second visit! 

How does Fairyland for All work?

 1. Come to the ticket booth.
 2. Present an EBT, SNAP or CalFresh, BIC or WIC card and personal identification.
 3. Enjoy $5 admission per person for up to 8 people in your party every time you come!  
 4. Interested in a family membership? Begin collecting rewards instantly on the Fairyland for All rewards card.
 5. Return within 4 months from your first visit and present your rewards card. On the second visit, redeem your rewards card for a free one-year Fairy Gates membership.

Interested in a membership right away? Fairyland for All visitors may purchase a Fairy Gates level membership starting at $50 by presenting an EBT, SNAP/CalFresh, BIC or WIC card and personal identification. Additional family members may be added for $10 per person annually.

 

Fairyland for All Underwriter:
The PG&E Corporation Foundation

 PGE Spot full rgb pos md2

Arabic

تُتاح مدينة ملاهي الأطفال Fairyland للجميع! ونحن نلتزم بالعدالة والشمول. ولذا فإننا نرحب بجميع الأطفال والأسر لتجربة السحر ورواية القصص من خلال برنامجنا الجديد، "Fairyland للجميع" (Fairyland for All). يستطيع الآن الزوار الذين لديهم بطاقات EBT أو SNAP/CalFresh أو BIC أو WIC دخول المتنزه بـ 5 دولارات أمريكية لكل شخص حتى 8 أفراد لكل أسرة. يبدأ الزوار حاملو البطاقات في جمع المكافآت للحصول على عضوية Fairy Gates المجانية في الزيارة الأولى، ويمكنهم أيضًا الحصول على عضوية مدتها عام في وقتٍ مبكر عند قيامهم بزيارتهم الثانية!

 كيف يعمل برنامج "Fairyland للجميع" (Fairyland for All)؟

 1. اذهب إلى كشك التذاكر.
 2. قدِّم بطاقة EBT أو SNAP أو CalFresh أو BIC أو WIC وإثبات الهوية الشخصية.
 3. استمتع بالدخول إلى مدينة الملاهي مقابل 5 دولارات أمريكية لكل شخص حتى 8 أشخاص من أسرتك في كل مرة تأتي فيها!  
 4. هل أنت مهتم بعضوية الأسرة؟ ابدأ في جمع المكافآت فورًا على بطاقات الدخول ذات المكافآت الخاصة ببرنامج "Fairyland للجميع" (Fairyland for All).
 5. عُد في غضون 4 أشهر من زيارتك الأولى وادخل ببطاقة الدخول ذات المكافآت الخاصة بك. في الزيارة الثانية، استبدل بطاقة الدخول ذات المكافآت الخاصة بك بعضوية Fairy Gates المجانية لمدة عام واحد.

هل أنت مهتم بالحصول على العضوية على الفور؟ يمكن للزوار من خلال برنامج  "Fairyland للجميع" (Fairyland for All) شراء عضوية Fairy Gates بدءًا من 50 دولارًا أمريكيًا من خلال تقديم بطاقة EBT أو SNAP/CalFresh أو BIC أو WIC وإثبات الهوية الشخصية. يمكن إضافة أفراد أسرة إضافيين مقابل 10 دولارات أمريكية لكل شخص سنويًا.

 

Mandarin

儿童仙境游乐园开放给所有人入场!我们致力于公平和包容。我们欢迎所有的儿童及其家人亲临儿童仙境游乐园,体验我们的全新项目Fairyland for All的魔力和精彩故事。凡持有EBT、SNAP/CalFresh、BIC或WIC卡的游客,现可以以每人5美元的门票进入乐园,每户最多可携带8人。持卡游客在第一次造访时开始收集奖励,以换取免费的Fairy Gates会员资格,并在第二次造访时即可获得一年的会员资格!

Fairyland for All 如何运作?

 1. 亲临售票处。
 2. 出示EBT、SNAP或CalFreshBIC或WIC卡和个人身份证。
 3. 每次亲临均可享有每人5美元的门票,最多可携带8人!  
 4. 有兴趣申请家庭配套会员资格?立刻开始使用Fairyland for All奖励卡收集奖励。
 5. 在您第一次造访后的4个月内再次回来,并出示您的奖励卡。第二次造访时,使用您的奖励卡换取为期一年的免费Fairy Gates会员资格。

有兴趣立刻申请加入会员?Fairyland for All游客可出示EBT、SNAP/CalFresh、BIC或WIC卡和个人身份证明,购买起价为50美元的仙女门级别的会员资格。额外家庭成员可以以每人每年10美元的价格加入。

Spanish

¡Children's Fairyland es para todos! Estamos dedicados a la equidad y la inclusión. Damos la bienvenida a todos los niños y familias para que experimenten la magia y los cuentos con nuestro nuevo programa, Fairyland para todos. Los visitantes que tengan tarjetas EBT, SNAP/CalFresh, BIC o WIC ingresan ahora en el parque con una entrada de $5 por persona, para un máximo de 8 personas por hogar. Los visitantes con tarjeta comienzan a acumular recompensas para obtener una membresía gratuita de Fairy Gates en la primera visita, ¡y pueden acceder a una membresía de un año ya en su segunda visita! 

¿Cómo funciona Fairyland para todos?

 1. Acérquese a la taquilla.
 2. Presente una tarjeta EBT, SNAP o CalFresh, BIC o WIC y una identificación personal.
 3. Disfrute de una entrada de $5 por persona para un máximo de 8 personas en su grupo cada vez que venga.  
 4. ¿Está interesado en una afiliación familiar? Comience a acumular recompensas al instante con la tarjeta de recompensas Fairyland para todos.
 5. Vuelva en los 4 meses siguientes a su primera visita y presente su tarjeta de recompensas. En la segunda visita, canjee su tarjeta de recompensas por una membresía gratis de un año a Fairy Gates.

¿Le interesa hacerse socio de inmediato? Los visitantes de Fairyland para todos pueden adquirir una membresía de nivel Fairy Gates a partir de $50 presentando una tarjeta EBT, SNAP/CalFresh, BIC o WIC y una identificación personal. Se pueden añadir miembros adicionales a la familia por $10 anuales por persona.

Vietnamese

Công viên Fairyland dành cho Trẻ Em cũng dành cho tất cả mọi người! Chúng tôi cống hiến cho sự bình đẳng và hòa nhập. Chúng tôi chào đón mọi trẻ và gia đình đến trải nghiệm phép màu và kể chuyện với chương trình mới của chúng tôi, Fairyland dành cho Mọi Người. Khách tham quan có thẻ EBT, SNAP/CalFresh, BIC hoặc WIC giờ có thể vào công viên với giá vé vào cửa $5 một người, cho tối đa 8 người trong một hộ gia đình. Khách tham quan có thẻ bắt đầu thu thập phần thưởng để đổi lấy quyền thành viên Fairy Gates miễn phí trong lần tham quan đầu tiên và có thể nhận quyền thành viên kéo dài một năm ngay từ lần tham quan thứ hai! 

Fairyland dành cho Mọi Người hoạt động như thế nào?

 1. Đến quầy bán vé.
 2. Xuất trình thẻ EBT, SNAP hoặc CalFresh, BIC hoặc WIC và giấy tờ tùy thân.
 3. Hưởng giá vé vào cửa $5 một người cho tối đa 8 người trong nhóm của bạn mỗi khi bạn đến!
 4. Quan tâm đến quyền thành viên gia đình? Bắt đầu thu thập phần thưởng ngay trên thẻ phần thưởng Fairyland dành cho Mọi Người.
 5. Quay lại trong vòng 4 tháng kể từ lần tham quan đầu tiên của bạn và xuất trình thẻ phần thưởng của bạn. Trong lần tham quan thứ hai, hãy đổi thẻ phần thưởng của bạn để nhận quyền thành viên Fairy Gates miễn phí trong một năm.

Quan tâm đến quyền thành viên ngay bây giờ? Khách tham quan Fairyland dành cho Mọi Người có thể mua quyền thành viên cấp Fairy Gates bắt đầu với giá $50 bằng cách xuất trình thẻ EBT, SNAP/CalFresh, BIC hoặc WIC và giấy tờ tùy thân. Các thành viên gia đình bổ sung có thể được thêm vào với giá $10 mỗi người hàng năm.